Насловна Отпад Опасан отпад

Опасан отпад

3461
0
Извор: https://flic.kr/p/91RAsz
Време читања: 2 минута

У последње време у вестима, у новинама и осталим медијима виђамо и слушамо како је нађен опасан отпад у близини неких индустрија, градова и насељених места. Логично питање које следи је, откуд опасан отпад на тим местима?

Одговор на то јесте – неодговорност човека. Па се поставља још једно теже питање, али зашто? На то је компликованије одговорити, али можемо рећи шта је то опасан отпад, одакле потиче и како управљати њиме.

Опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја, може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним прописима које га чине опасним, укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био упакован.

У великој количини опасан отпад може потицати од индустријa као што је хемијска индустрија, текстилна индустрија, фармацеутска индустрија, кожна индустрија, од производње електричне и електронске опреме (ЕЕ – отпад), производње батерија и акумулатора, производње боја и производње пластике. Опасан отпад настаје и у трговинама, домаћинствима, здравству, пољопривреди и на другим местима. У опасан отпад још спадају и отпадна коришћена уља, контаминирана амбалажа, отпадни филтери, зауљена вода.

Са опасним отпадом се мора управљати на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мерама смањења:

  • загађења вода, ваздуха и земљишта;
  • опасности по биљни и животињски свет;
  • опасности од настајања удеса, експлозија или пожара;
  • негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности;
  • нивоа буке и непријатних мириса.

Лице које врши сакупљање и транспорт отпада, сакупља отпад од произвођача или власника и транспортује га до постројења за управљање отпадом, односно до центра за сакупљање, складиштење или постројења за третман или одлагање (депонија за опасан отпад). Преузимање опасног отпада од произвођача или власника отпада подразумева његово сакупљање и паковање у одговарајућу амбалажу којом би се спречило цурење или расипање отпада. Сакупљање отпада јесте активност систематског сакупљања, разврставања или мешања отпада ради транспорта. Ова активност се може обавити при самом настанку отпада. Сакупљање опасног отпада врши овлашћено лице које има дозволу за сакупљање опасног отпада издату од надлежног органа.

Транспорт опасног отпада јесте превоз отпада ван постројења који обухвата утовар, превоз и истовар отпада, и овим се може бавити само лице које такође има дозволу за транспорт опасног отпада издату од надлежног органа. Отпад се транспортује у затвореном возилу, контејнеру или на други одговарајући начин како би се спречило расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара или истовара и како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине.

Дозвола за управљање отпадом јесте решење надлежног органа којим се правном или физичком лицу одобрава сакупљање, транспорт, увоз, извоз и транзит, складиштење, третман или одлагање отпада и утврђују услови поступања са отпадом на начин који обезбеђује најмањи ризик по здравље људи и животну средину.

У Србији постоје нека приватна предузећа која се баве складиштењем и третманом опасног отпада, а већину опасног отпада извозимо у друге земље где постоје услови за његов третман.

ОДГОВОРИ

Молимо упишите коментар!
Молимо овде упишите име