Aktivizam i edukacija, Energija, Uticaj čoveka na Zemlju, Voda, Zakoni, Životna sredina

Stavovi građana Republike Srbije o derivacionim mini-hidroelektranama

Derivacione mini hidroelektrane su goruća tema ove godine. Već smo pisali o njima, detaljno, kako biste razumeli o čemu se radi i zašto uopšte postoji problem. Više o njima možete pročitati OVDE.

Organizacija Centar za kreiranje politika – CKP, sprovela je istraživanje među građanima Republike Srbije, o aktuelnoj temi gradnje derivacionih mini hidroelektrana (u daljem tekstu MHE).  U nastavku teksta vam prenosimo njihov izveštaj u celosti:

„Naime širom teritorije naše države planirana je izgradnja 500 ovakvih MHE, što je ubrzo izazvalo nezadovoljstvo kod građana, i to prvenstveno kod onih koji žive uz ili blizini slivova reka, a na kojima je planirana izgradnja MHE. Ono što karakteriše ove elektrane jeste da se one grade na tokovima koji su zapravo jako mali, pa se često i postavlja pitanje da li su to i reke. Građani su ustali protiv ove gradnje sprečavajući investitore da grade ono što su naumili. U javnosti se povela velika rasprava da li je dobro graditi MHE, ili se okrenuti nekim drugim alternativnim izvorima dobijanja energije. Isto tako ove gradnje su došle i do sudskih sporova kako bi se dokazalo ko ima za pravo. Baš iz ovih razloga kao organizacija koja se bavi temama ekologije i zaštite životne sredine želeli smo da ispitamo šta građani misle o ovoj aktuelnoj temi, ali i da proverimo njihovu informisanost o gradnji MHE i sličnim pitanjima vezanim za samu gradnju. Pritom zanimalo nas i koliko znaju o samim MHE tj. nekim od njihovih karakteristika. Što se tiče samog istraživanja koje nosi naziv „Stavovi građana o derivacionim mini hidroelektranama“, ono je sprovedeno u periodu od 2.11. do 20.11.2018. godine. Ispitanici u popunjavali upitnik koji se sastojao od 15 pitanja, zatvorenog, otvorenog i mešovitog tipa. Ukupan broj popunjenih anketa je 770, a slali su ih građani iz svih krajeva Srbije. Obrada podataka je vršena, putem specijalizovanog programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 

Analiza dobijenih rezulata

Našu anketu „Stavovi građana o derivacionim mini hidroelektranama“ popunilo je ukupno 770 građanki i građana Republike Srbije. Od ukupnog broja najviše je učestvovalo osoba ženskog pola i to sa 59,7% ili 460, s druge strana osobe muškog pola su popunile 40,3% ukupnog broja anketa tj. njih 310. Starosna struktura ispitanika kreće se u opsegu od 18-75 godina, te je ona strukturirana u tri grupe. Na osnovu njih dobili smo sledeće podatke. Od 18-30 godina što predstavlja mlado stanovništvo ukupno je 29,6%, zatim najbrojniju grupu predstavljaju građani srednjih godina 31-45 i to sa 43,4%, na kraju građana starosti od 46-75 godina u anketi je bilo 27%.

Ostali podaci koji se odnose na opšte podatke o ispitanicima tiču se tipa naselja u kome žive i njihove obrazovanosti. Prema njima vidimo da je na pitanje u kom tipu naselja živite, najveći broj odgovora bio u gradu i to 85,7% dok je njih 14,3% označilo selo kao mesto prebivališta. Što se tiče stepena obrazovanosti anketiranih, najviše je onih koji su visoko obrazovani i to 52,9%, za njima slede oni koji imaju više obrazovanje 29,1% i srednje 17,7%. Na kraju oni koju su završili samo osnovnu školu predstavljaju najmanji broj i njih je 0,4%.

Da li znate šta su derivacione mini hidroelektrane? Ovo predstavlja jedno od glavnih pitanja naše ankete, jer su već sledeća dva pitanja pokazatelji koliko građani imaju znanja MHE. Na ovo pitanje najveći broj ispitanika je odgovorio da zna šta su MHE i taj broj iznosi 84,2% ispitanih. Preostali su odgovorili sa nisam siguran – 12,1% i da ne znaju šta su MHE – 3,7%.

Jedno od dva pitanja na kojem smo se posebno bazirali odnosilo se na poznavanje podatka koliko % vode ostane u rečnom koritu nakon što se voda preusmeri u cevi. Od tri ponuđena odgovora tačan je manje od 15%, a ukupnog broja 68,2% građana je odgovorilo tačno. Odgovor između 15%-50% dalo je 28,2% ispitanih, dok je treći ponuđeni odgovor – više od 50% označilo njih 3,6%. Drugo pitanje se odnosilo na to koliko električne energije u ukupnom procentu može da dobija Srbija planiranom gradnjom 500 MHE. Tačan odgovor na ovo pitanje je bio 2%, i tačno je odgovorio najveći broj ispitanik njih 78,1%, slede odgovori 10%, ovaj odgovor je označilo 17,5% ispitanih i na kraju najmanji broj ispitanih je odgovorio pod 20% ukupno 4,4% anketiranih. Kao što vidimo građani su solidno informisani, ali to ne odražava podudarnost sa pitanjem broj 5. jer je mnogo veći procenat ispitanih rekao da zna šta su MHE, ali u nekim od karakteristika MHE nisu dali tačne odgovore.

Tim povodom želeli smo da proverimo koliko ispitanih koji su odgovorili sa „da“ na pitanje da li znaju šta su MHE, a bilo ih je 84,2%, da li su dali tačne odgovore na pitanja 6. i 7. Na osnovu obrađenih podataka dobilo smo sledeće rezultate. Od tog ukupnog broja ispitanih koji su odgovorili sa „da“, njih 71,3% je odgovorilo i sa tačnim odgovorom na 6. pitanje, a to je manje od 15%. Uz to na 7. pitanje gde je tačan odgovor glasio 2% električne energije, tačno je odgovorilo njih 81,8%. Dolazimo do zaključka da su građani na 7. pitanje tačnije odgovorili nego na 6. pitanje. No ono što je svakako primetno od ukupnog broja skoro 30% na šesto i 20% na sedmo pitanje je dalo pogrešne odgovore, što nije mali broj i dovodi nas do zaključka da građani koji su rekli da znaju šta su derivacione MHE, nisu nas uverili u tačnost svog iskaza.

Na dva pitanja otvorenog tipa dobijeni su odgovori koji su se često ponavljali ili su davani odgovori u vidu sinonima reči. Tako je na pitanje kakav uticaj potencijalna gradnja MHE ima na živi svet u i oko vodotoka dati su sledeći odgovori: negativan, loš, razarajući, poguban, štetan, katastrofalan, očajan, devastirajući… Nešto preciznije profilisanje odgovora bilo je u slučaju pitanja o alternativnim izvorima dobijanja energije. Tu građani najčešće navodili: energiju vetra, solarnu energiju i biomasu.

Sledeća pitanja su bila bazirana na zatvorenom tipu odgovora i zanimalo nas je da vidimo kolika je informisanost građana. Prva dva takva pitanja su se odnosila na upoznatost sa problemima koji su nastali gradnjom MHE na dvema navedenim rekama. Građani su za ove slučajeve uglavnom čuli, tačnije njih 62,8%, dok je još 29,9% njih nešto čulo u vezi sa ovom temom. Preostalih 7,3% građana su odgovorili da nisu upoznati sa ovim dešavanjima.

Povodom aktuelne gradnje derivacionih MHE na području opština na kojima se nalazi Stara planina, hteli smo da proverimo kakav je stav građana o gradnji na tom području. Veoma visok je procenat odgovora kojim se građani protive gradnji, tačnije 92,3%. Nasuprot ovome 1,4% građana podržava gradnju derivacionih MHE. Te možemo zaključiti da se građani protive gradnji na Staroj planini. Građani su u velikom broju znali da je područje
Stare planine na kojoj se nalaze reke, na kojima je planirana gradnja MHE, pod zaštitom države kao područje prirodno dobro od izuzetnog značaja i to njih 94,4%. Preostalih 5,6% građana nisu znali za ovu informaciju.

Poslednja pitanja su se odnosila na zakonodavstvo u vezi MHE, ali i hidroelektrana (HE). U oba slučaja je prisutna velika podrška građana izmenama zakona o gradnji. Tačnije u slučaju MHE to je 94%, dok je u slučaju HE 95,7 %. Negativan stav na ova pitanja dao je opet mali broj građana i to u slučaju MHE njih 3%, a u slučaju HE nešto malo manje 2,1%. Ostali su se izjasnili da nemaju stav na navedena pitanja.

Zaključak

Centar za kreiranje politika je želeo da ovim istraživanjem dobije informacija o aktuelnoj temi, kako bismo mogli da javno prezentujemo informacije do kojih smo došli. Na osnovu obrađenih podataka, došli smo do zaključka da se anketirani građani protive izgradnji derivacionih MHE. Ovo odražava stavove građana koji se mogu čuti u medijima i na
društvenim mrežama, gde oni iznose svoje nezadovoljstvo daljom gradnjom. O njima uglavnom imaju negativan stav, i smatraju da nanose štetu ekosistemima u i oko reka. Dobijeni podaci govore i da građani nisu u potpunosti upoznati sa tim šta su zapravo MHE, jer nisu upoznati sa nekim karakterističnim podacima vezanim za situacije ako se MHE izgrade. Pritom građani daju podršku da dođe do izmene u zakonodavstvu, a koje se odnosi na dalju gradnju MHE i HE na rekama u Republici Srbiji.”

Leave a Reply

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: