Energija, Zanimljivosti, Zdravlje

Uticaj nejonizujućeg zračenja na životnu sredinu

Nejonizujuća zračenja su elektromagnetna zračenja. Ovo zračenje ne poseduje dovoljnu energiju da izazove jonizaciju atoma u živim organizmima, zbog čega se smatraju  manje štetnim od jonizujućih zračenja. Čovek je svakodnevno izložen nejonizujućem zračenju velikog broja izvora zračenja, kako prirodnih tako i veštačkih. Prirodni izvori nejonizujućih zračenja su retki i izrazito slabi. Jedini izvori su Sunce, udaljeni pulsari (neutronske zvezde), ostali kosmički i zemaljski izvori kao što je munja ili Zemljino magnetno i električno polje. Svi ostali izvori nejonizujućih zračenja su antropogenog porekla.

Nejonizujuća zračenja obuhvataju: 

 • ultraljubičasto ili UV-zračenje (talasne dužine (100 – 400 nm),
 • vidljivo zračenje ili svetlost (talasne dužine 400 – 780 nm), 
 • infracrveno ili IC-zračenje (talasne dužine 780 nm – 1 mm), 
 • radiofrekventno zračenje (frekvencije 10 kHz – 300 GHz), 
 • elektromagnetna polja niskih frekvencija (0 – 10 kHz),
 • ultrazvuk (frekvencija veća od 20 kHz) i
 • lasersko zračenje.

Elektromagnetno polje

Niskofrekventno elektromagnetno polje se koristi u energetskim primenama (prenos, distribucija i razne primene) i za stratešku komunikaciju podmornica. Ova polja proizvode veoma različiti uređaji i postrojenja kako u kući tako i na radnom mestu. To su, na primer, mašine za fotokopiranje, energetski vodovi, transformatori (trafostanice), kućni aparati, električni vozovi, računari, a danas  i bazne stanice mobilne telefonije koje su postale aktuelne brzim razvojem tehnologije (2G, 3G, 4G i 5G mreža).

Visokofrekventno elektromagnetno zračenje se primenjuje za radio i televiziju, radar, i ostale radiofrekventne-mikrotalasne komunikacione uređaje, za pomorske i vazduhoplovne radio navigacijske uređaje.

Električno polje

Proticanjem tečnosti kroz cevi, hodanjem po tepisima ili podovima od izolacionih materijala, skidanjem najlonske odeće i slično, stvaraju se električni naboji i time statička električna polja. Takva statička električna polja postaju ekstremno visoki naponi od 100.000 V, a često su uzrok eksplozija ako se njihovo pražnjenje odvija u atmosferi zapaljivih gasova ili prašine. Zemlja, takođe, stvara statično električno polje koje zavisi od stanja atmosfere.

Uticaj na životnu sredinu i zdravlje čoveka

Kao konkrentan i dokazan negativan uticaj nejonizujućeg zračenja jeste jedino zauzimanje prostora i uništavanje staništa instalacijom dalekovoda, trafostanica i baznih stanica mobilne telefonije. Danas se tehnologija brzo razvija i širi prema potrebama čovečanstva, čija populacija iz dana u dan raste kao i naše potrebe.

Poslednjih nekoliko godina povećalo se zanimanje javnosti za uticaj nejonizujućih elektromagnetnih polja na zdravlje čoveka, naročito kada se podigla panika oko 5G mreže. Elektromagnetna polja mogu izazvati biološke efekte koji ponekad mogu dovesti do negativnih efekata na zdravlje. Važno je razlikovati ta dva pojma. Biološki efekat se javlja kad izlaganje elektromagnetnim poljima uzrokuje fiziološke promene u biološkom sistemu koje se mogu otkriti merenjem ili opažanjem. Negativan efekat na zdravlje se javlja kada je biološki efekat izlaganja polju izvan normalnog raspona koje organizam može kompenzovati i koji je protivan trenutnom zdravstvenom stanju osobe.

Neki biološki efekti mogu biti neškodljivi, kao što je telesna reakcija povećanja protoka krvi u koži kao odgovor na malo povećanje sunčevog zagrevanja. Neki efekti mogu biti povoljni, kao što je osećaj toplote od direktne sunčeve svetlosti u hladnom danu, ili čak mogu dovesti do pozitivnih efekata na zdravlje, kao što sunčeva svetlost pomaže telu u prizvodnji vitamina D. Ipak neki biološki efekti mogu biti negativni za zdravlje, kao što su opekotine ili rak kože.

Mobilni telefoni danas su sastavni deo savremenih telekomunikacija. Danas u svetu  66,72% populacije poseduje mobilni telefon, a taj broj se još uvek brzo povećava. S obzirom na ogroman broj korisnika mobilnih telefona, čak i mali negativni efekat na zdravlje bi mogao imati velike posledice na javno zdravstvo. Većina studija do sada je ispitivalo rezultate kratkotrajnog izlaganja celog tela radiofrekventnim poljima puno jačim od onih koji se obično povezuju sa bežičnim komunikacijama. Dosadašnja naučna istraživanja ne ukazuju na postojanje negativnih uticaja na zdravlje zbog izlaganja niskim, netermičkim jačinama elektromagnetnih polja mobilnih telefona. 

Izveštavano je i o drugim učincima upotrebe mobilnih telefona kao što su promene u krvnom pritisku, moždanoj aktivnosti (EEG), vremenu reakcije i strukturi sna. Ovi učinci su mali i čini se da nisu značajni za zdravlje. Istraživanja su jasno pokazala povećani rizik od saobraćajnih nesreća kada se mobilni telefoni (ručni ili eng. hands-free) koriste tokom vožnje. Taj efekt je možda povezan sa ometanjem vozača pri vožnji, a ne sa posledicama radiofrekventnih zračenja iz uređaja.

Mikrotalasne pećnice iako predstavljaju jedan od najomiljenijih kućnih aparata, zrače nejonizujućim zračeljem. Zračenje ovih elektromagnetnih talasa ne razara tkivo, već ga snažno i brzo zagreva. Rasipni elektromagnetni talasi, koji prodiru izvan pećnice, vrlo naglo opadaju sa udaljavanjem od pećnice. Mnoge zemlje imaju standarde kojima se ograničava snaga rasipnih elektromagnetnih talasa. Mikrotalasne pećnice izrađene u skladu sa tim standardima, neće predstavljati opasnost za zdravlje široke populacije. Ipak, mikrotalasna  pećnica sa oštećenim vratima može biti izvor opasnog zračenja. 

Danas postoji više vrsta radara: radari za prognozu vremena, vojni radari, radari za nadzor i kontrolu vazdušnog saobraćaja itd. Svi oni emituje mikrotalase sa frekvencijama od nekoliko stotina MHz do desetak GHz. Mnogi radari rotiraju ili se pomeraju gore-dole i na taj način redukuju gustinu snage kojoj mogu biti izloženi ljudi. Posebnu pažnju zahtevaju vojni, nerotirajući radari sa snopom velikih snaga, kada je neophodna zabrana pristupa u područje opasnog zračenja.

Da bi se električna energija prenela na velike udaljenosti koriste se dalekovodi visokog napona. Pre distribucije stanovništvu, ili lokalnim preduzećima, napon se obara transfostanicama do srednje vrednosti. Prenosni i distributivni vodovi, kao i električna kola aparata u domaćinstvu, generišu električna i magnetna polja iste frekvencije kao i električna struja. Međutim, intenzitet polja (električnog i magnetnog) se smanjuje udaljavanjem od linije. Na udaljenosti između 50 i 100 metara, intenzitet oba tipa polja pada na vrednost koja se meri u zonama smeštenim daleko od linija visokog napona. Pored toga, zidovi zgrade redukuju intenzitet električnog polja na vrednost koja je znatno manja nego na sličnim spoljašnjim tačkama. Najintenzivnija električna polja, koja se susreću u okruženju, su ispod dalekovoda visokog napona. Najintenzivnija magnetna polja se susreću u neposrednoj blizini motora i drugih električnih aparata, kao i u blizini nekih uređaja koji se koriste u medicinske svrhe. 

Intenzitet magnetnog polja, prisutan u blizini različitih električnih aparata, može biti veoma promenljiv. Intenzitet polja ne zavisi od prepreka, složenosti, snage ili bučnosti aparata. S druge strane, ovaj intenzitet može dosta varirati od jednog do drugog aparata, čak i kad su isti po izgledu. Na primer, neki fenovi za kosu okruženi su vrlo jakim magnetnim poljem, dok kod drugih ovo polje praktično ne postoji. Ove razlike proističu iz koncepcije aparata. 

Električni vozovi imaju jednu ili više električnih lokomotiva, koje su odvojene od putničkih vagona. Posada lokomotive je izložena elektromagnetnim poljima električnih motora i ostale električne opreme. Putnici su uglavnom izloženi elektromagnetnim poljima koja stvara napojni nadzemni visoko naponski vod naizmenične struje iznad pruge. Stanovnici, koji žive uz prugu, mogu biti izloženi elektromagnetnim uticajima nadzemnog napojnog voda, kao kod prenosnih nadzemnih visokonaponskih vodova, ali je nivo izloženosti znatno niži i varira od države do države.

Mnogi televizijski ekrani slični su monitorima računarai deluju na sličnim principima. Oni stvaraju statička električna polja i promenljiva električna i magnetna polja, pri različitim frekvencijama. Ipak, najnoviji ekrani sa tečnim kristalima, ne stvaraju elektromagnetna polja značajnijih jačina. Ekrani starijih generacija (sa katodnim cevima) stvaraju mnogo jača statička električna polja. Ekrani novijih generacija (LCD, LED, plazma) su provodni i smanjuju statička električna polja.

Ali ne treba zaboraviti ni na pozitivne učinke nejonizujućih elektromagnetnih polja. Ona se danas široko primenjuju u stomatologiji, u lečenju raka, čira i probavnih smetnji, kardiovaskularnih bolesti, neuroloških poremećaja i dr. Elektromagnetna polja izazivaju sintezu proteina stresa što se može koristiti u terapijske svrhe. Zanimljiva je i primena elektromagnetnih polja u elektrohemoterapiji i genskoj terapiji. Elektromagnetna polja se koriste kod lečenja rana i zarastanja kostiju. Poznato je da jednosmerne struje mogu izazvati smanjenje tumora. Različita elektromagnetna polja mogu značajno ubrzati regeneraciju perifernih nerava. 

Granice izlaganja nejonizujućim zračenjima

Veliki i različit broj izvora nejonizujućih zračenja u okruženju, uslovio je donošenje odgovarajućih nacionalnih propisa i zakona u većini evropskih zemalja kao i u Srbiji. U zemljama Evropske unije regulativa iz oblasti zaštite od nejonizujućih zračenja je veoma obimna. Postoji veliki broj zakona, direktiva, pravilnika, standarda i preporuka u oblasti zaštite od radiofrekventnog zračenja. Od posebnog su značaja preporuka Saveta Evrope, Svetske zdravstvene organizacije kao i Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućeg zračenja (ICNIRP) u vezi sa korišćenjem izvora nejonizujućih zračenja. U njima se savetuje oprezan pristup kao preventivna mera, koja podrazumeva: striktnu primenu nacionalnih i međunarodnih standarda, primenu mera zaštite od nejonizujućih zračenja, aktivno učešće lokalne vlasti i stanovništva i informisanje javnosti. U Srbiji postoji  Zakon o zaštiti od nejonizujućeg zračenja i  Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima.

Zaštita od nejonizujućih zračenja obuhvata skup mera i postupaka kojima se sprečava ili umanjuje štetno dejstvo nejonizujućih zračenja u životnoj sredini. Postoje određeni opšti postupci i sugestije za smanjivanje nivoa električnih i magnetnih polja na radnom mestu, u kući i u okruženju. Neki od njih jesu sledeći:

 • postaviti pravilno uzemljenje;
 • koristiti svežnjeve kablova i uvrnute kablove za smanjenje stvaranja polja; 
 • postavljati uređaje koji puno troše električnu energiju, kao što je bojler, dalje od spavaćih soba, kuhinje, i slično;
 • izbegavati upotrebu uređaja, npr. električni sat, blizu kreveta; 
 • koristiti monitore sa malom emisijom;
 • smanjiti upotrebu računara, takođe je preporučljivo da operateri za monitorom u cilju smanjenja naprezanja očiju uzimaju odmor, na primer, nakon sat rada za monitorom;
 • ne služite se električnim aparatima tokom grmljavinskog nevremena (električna pegla, fen za kosu…);
 • ostati u svom automobilu na putu tokom grmljavinskog nevremena, jer automobili daju potpunu zaštitu od groma (Faradejev kavez);
 • ostati u zatvorenom (stan, kuća i sl.) i ne izlaziti, niti se zadržavati napolju tokom grmljavinskog nevremena;
 • ako je zadržavanje napolju na otvorenom neizbežno, najbolja je zaštita u nekoj pećini, u kanalu, dubokoj dolini ili kanjonu, uz podnožju stene, u unutrašnjosti guste šume, ili među gustim drvećem (ali odabrati niže stablo okruženo višim stablima);
 • ako se ne može naći zaklon, najbolja je zaštita čučnuti, držeći se dalje od pojedinačnih stabala. Udaljiti se od drvoreda. Izbegavati najviša mesta u okolini, usamljene kolibe i planinske vrhove.

Leave a Reply

Theme by Anders Norén

%d bloggers like this: