Насловна Активизам и едукација WWF и RERI: Национални парк Ђердап није градилиште

WWF и RERI: Национални парк Ђердап није градилиште

822
0
Време читања: 2 минута

Новим Планом детаљне регулације за Лепенски вир отварају се врата за пројекте који трајно могу нарушити Национални парк Ђердап и археолошки локалитет Лепенски вир.

Општина Мајданпек предложила је Нацрт плана детаљне регулације заштићеног подручја „Археолошки локалитет – Лепенски вир“ којим се предвиђа изградња великог међународног пристаништа и пратећих садржаја у непосредној близини зона строге заштите Националног парка Ђердап и Археолошког локалитета Лепенски вир. 

Светска организација за природу (WWF) и Регулаторни институт за обновљиву енергију и животну средину (RERI) упозоравају да би будуће пристаниште, које подразумева изградњу великог бетонског платоа, директно уништило обалу Дунава и приобална станишта која уживају заштиту у националном парку. Његова изградња, као и пратећих објеката, апартмана и ресторана, далеко је изнад граница одрживости и одговорног коришћења природних вредности. Уколико се оствари у предложеном обиму, изградња би значила трајно уништавање и угрожавање заштићених станишта и врста, а које су Законом о националним парковима већ проглашене као природне вредности од националног значаја. 

Поменути план налази се на јавном увиду од 24. септембра 2020. године, током којег су WWF, RERI, Europa Nostra и Центар за културну деконтаминацију послале коментаре којима оспоравају овај документ и тражиле да се он суштински ревидира и из њега уклони проблематично решење за изградњу пристаништа. Обрађивачи плана су на раном јавном увиду незнатно кориговали план, међутим он и даље садржи елементе којим би се трајно нарушио овај простор. 

Овај локалитет један је од најзначајнијих за научна истраживања и заштиту природе, те додатно забрињава што се непосредно уз планирани комплекс налазе се и зоне строге заштите које обухватају реликтне и ретке заједнице копривића и ораха, који су први пут описани управо на овом подручју. Осим на националном нивоу, Национални парк Ђердап је међународно значајан и уписан је на УНЕСКО листу светских геопаркова. Представља међународно значајно подручје за птице и биљке, део је EMERALD мреже заштићених подручја и представља потенцијално подручје Натура 2000 европске еколошке мреже.

Национални парк Ђердап заштићен је и Карпатском конвенцијом коју је Србија ратификовала, као и Протоколом о одрживом управљању шумама у оквиру поменуте конвенције, чији је циљ да се заштите највреднији шумски комплекси у Европи. Протокол такође има сврху да одржи или повећа површину под шумама, а исто тако и да побољша заштитне функције шума, као што су спречавање поплава, клизишта и уопште регулација водених токова, што представља важне мере за прилагођавање климатским променама.

Представљени План није узео у обзир препоруке о заштити културног предела промовисане Европском конвенцијом о пределу коју је Скупштина Србије ратификовала 2011. године. Овом Конвенцијом држава се обавезала да ће интегрисати предео у политике просторно ии урбанистичког планирања, као и у све остале политике које могу да имају посредан или непосредан утицај на предео.

Незаконитост у припреми овог Плана осликава се и у чињеници да је општина Мајданпек, као носилац израде плана, грубо повредила процедуру јавног увида тако што је изоставила Нацрт извештаја о стратешкој процени утицаја овог плана на животну средину. Обавеза прилагања овог Извештаја прописана је Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања. На овај начин, заинтересоване стране су онемогућене да остваре увид у комплетну документацију за јавни увид и правовремено реагују, чиме је цео поступак нерегуларан.

Додатну контроверзност овом Плану даје и чињеница да се постојеће и функционално међународно пристаниште налази у Доњем Милановцу, на само 16 км од локалитета Лепенски вир. Ово пристаниште већ годинама омогућава пристајање страних туриста у Доњи Милановац, те на тај начин даје шансу и локалном становништву да се укључи и оствари приходе од туризма. 

WWF, RERI, Europa Nostra и Центар за културну деконтаминацијју захтевају да општина Мајданпек, као надлежни орган, обустави поступак јавног увида због повреде процедуре и покрене нови поступак у складу са важећим прописима Републике Србије.

ОДГОВОРИ

Молимо упишите коментар!
Молимо овде упишите име